ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ท่าอิบุญ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าอิบุญใต้ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิบุญ (บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๙)

ประกาศร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ี ๙ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อขยะขององค์การบริหารสว่นตำบลท่าอิบุญ(และปูพลาสติกกันซึม) บ้านดงทิพย์ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองหมื่น) หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และในช่วงปิดภาคเรียน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลท่าอิบุญ (รวมจำนวน ๘ จุด)

กำหนดราคากลางโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ( สายกุดแข้ ) บ้านท่ามะทัน ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคาการโครงการก่อสร้างลานดินอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ( สายไร่นายสงกา ) จำนวน ๒ จุด ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลำลอง หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านหมวดอั๊ด) ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลำลองหมู่ที่ ๑๐ ( สายโรงเลื่อย ) ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองหมื่น หมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่จรัญ) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าอิบุญ

โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน หมู่ 7 ตำบลท่าอิบุญ

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร
Cinque Terre


นายวัชรพงศ์ อารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ


Cinque Terre


นายธีรวุฒิ ราชแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ลิงค์หน่วยงาน
  • เข้าชมเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ลิงค์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล
  • เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย